TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỬ DỤNG PHỔ BIẾN TRONG NGÀNH MÔI TRƯỜNG

 

STT

Số hiệu

Trích yếu nội dung

Nơi ban hành

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Tình trạng

LUẬT

1

72/2020/QH14

Luật bảo vệ môi trường 2020

Quốc Hội

17/11/2020

01/01/2022

Chưa có hiệu lực

2

55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường 2014

Quốc hội

23/06/2014

01/01/2015

Còn hiệu lực đến ngày 31/12/2021

3

50/2014/QH13

Luật xây dựng 2014

Quốc hội

18/06/2014

01/01/2015

Còn hiệu lực

4

17/2012/QH13

Luật tài nguyên nước 2012

Quốc hội

21/06/2012

01/01/2013

Còn hiệu lực

5

43/2013/QH13

Luật đấu thầu 2013

Quốc hội

26/11/2013

01/07/2014

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

1

06/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Chính phủ


26/01/2021

26/01/2021

Còn hiệu lực

2

15/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chính phủ

03/03/2021

03/03/2021

Còn hiệu lực

3

60/2016/NĐ-CP

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Chính phủ

01/07/2016

01/07/2016

Còn hiệu lực

4

40/2019/NĐ-CP

Sửa đổi các nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường

Chính phủ

13/05/2019

01/07/2019

Còn hiệu lực

5

18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Chính phủ

14/02/2015

01/04/2015

Còn hiệu lực

6

36/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Chính phủ

24/03/2020

10/05/2020

Còn hiệu lực

7

38/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất thải và phế liệu

Chính phủ

24/04/2015

15/06/2015

Còn hiệu lực

8

63/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Chính phủ

26/06/2014

15/08/2014

Còn hiệu lực

9

80/2014/NĐ-CP

Nghị định 80/2014/nđ-cp về thoát nước và xử lý nước thải

Chính phủ

06/08/2014

01/01/2015

Còn hiệu lực

10

113/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất

Chính phủ

09/10/2017

25/11/2017

Còn hiệu lực

11

37/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Chính phủ

22/04/2015

15/06/2015

Còn hiệu lực

12

136/2018/NĐ-CP

Sửa đổi nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Chính phủ

05/10/2018

05/10/2018

Còn hiệu lực

13

155/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chính phủ

18/11/2016

01/02/2017

Còn hiệu lực

14

201/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn luật tài nguyên nước

Chính phủ

27/11/2013

01/02/2014

Còn hiệu lực

15

100/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng

Chính phủ

16/07/2018

15/09/2018

Còn hiệu lực

THÔNG TƯ

1

06/2021/TT-BXD

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do bộ trưởng bộ xây dựng ban hành

Bộ Xây dựng

30/06/2021

15/08/2021

Còn hiệu lực

2

04/2015/TT-BXD

Hướng dẫn thi hành nghị định 80/2014/nđ-cp về thoát nước và xử lý nước thải

Bộ Xây dựng

03/04/2015

19/05/2015

Còn hiệu lực

3

30/2016/TT-BXD

Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

Bộ Xây dựng

30/12/2016

20/02/2017

Còn hiệu lực

4

14/2016/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

29/09/2016

01/12/2016

Còn hiệu lực

5

11/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

27/10/2015

22/12/2015

Còn hiệu lực

6

01/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14/02/2015

15/04/2015

Còn hiệu lực

7

03/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp do bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

06/05/2015

01/07/2015

Còn hiệu lực

8

04/2017/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/11/2017

01/03/2018

Còn hiệu lực

9

05/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16/06/2015

01/08/2015

Còn hiệu lực

10

11/2019/TT-BKHĐT

Quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16/12/2019

01/02/2020

Còn hiệu lực

11

172/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Bộ Tài chính

27/10/2016

01/01/2017

Còn hiệu lực

12

270/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện của bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Bộ Tài chính

14/11/2016

01/01/2017

Còn hiệu lực

13

56/2018/TT-BTC

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Bộ Tài chính

25/06/2018

10/08/2018

Còn hiệu lực

14

209/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Bộ Tài chính

10/11/2016

01/01/2017

Còn hiệu lực

15

210/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Bộ Tài chính

10/11/2016

01/01/2017

Còn hiệu lực

16

240/2016/TT-BTC

Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Bộ Tài chính

11/11/2016

01/01/2017

Còn hiệu lực

17

35/2015/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do bộ trường bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

30/06/2015

17/08/2015

Còn hiệu lực

18

76/2017/TT-BTNMT

Về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

29/12/2017

01/03/2018

Còn hiệu lực

19

56/2014/TT-BTNMT

Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

24/09/2014

10/11/2014

Còn hiệu lực

20

47/2017/TT-BTNMT

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

07/11/2017

22/12/2017

Còn hiệu lực

21

43/2015/TT-BTNMT

Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

29/09/2015

01/12/2015

Còn hiệu lực

22

36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

30/06/2015

01/09/2015

Còn hiệu lực

23

24/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/09/2017

15/10/2017

Còn hiệu lực

24

25/2019/TT-BTNMT

Hướng dẫn nghị định 40/2019/nđ-cp sửa đổi nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

31/12/2019

15/02/2020

Còn hiệu lực

25

31/2016/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

14/10/2016

01/12/2016

Còn hiệu lực

26

27/2014/TT-BTNMT

Về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

30/05/2014

15/07/2014

Còn hiệu lực

27

31/2018/TT-BTNMT

Về nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

26/12/2018

10/02/2019

Còn hiệu lực

QUY CHUẨN VIỆT NAM

1

QCVN 01- 1:2018/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do bộ trưởng bộ y tế ban hành

Bộ Y tế

14/12/2018

15/06/2019

Còn hiệu lực (thay thế QCVN 01:2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT)

2

QCVN 01:2021/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

19/05/2021

05/07/2021

Còn hiệu lực

3

QCVN 26:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/12/2010

15/02/2011

Còn hiệu lực

4

QCVN 27:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

Còn hiệu lực

5

QCVN 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/12/2010

15/02/2011

Còn hiệu lực

6

QCVN 29:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/12/2010

15/02/2011

Còn hiệu lực

7

QCVN 06-2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí

Bộ Tài nguyên và Môi trường

07/10/2009

01/01/2010

Còn hiệu lực

8

QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/10/2013

01/01/2014

Còn hiệu lực

9

QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/10/2013

01/01/2014

Còn hiệu lực

10

QCVN 51:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/10/2013

01/01/2014

Còn hiệu lực

11

QCVN 52:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/10/2013

01/01/2014

Còn hiệu lực

12

QCVN 19: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/11/2009

01/01/2010

Còn hiệu lực

13

QCVN 20: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/11/2009

01/01/2010

Còn hiệu lực

14

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

21/12/2015

01/03/2016

Còn hiệu lực

15

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Bộ Tài nguyên và Môi trường

21/12/2015

01/03/2016

Còn hiệu lực

16

QCVN 40:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

28/12/2011

15/02/2012

Còn hiệu lực

17

QCVN 24:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

Bộ Y tế

30/6/2016

01/12/2016

Còn hiệu lực

18

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

31/12/2015

01/03/2016

Còn hiệu lực

19

QCVN 01-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

Bộ Tài nguyên và Môi trường

31/03/2015

01/06/2015

Còn hiệu lực

20

QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường

31/12/2008

08/02/2009

Còn hiệu lực

21

QCVN 13-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Bộ Tài nguyên và Môi trường

31/03/2015

01/06/2015

Còn hiệu lực

22

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

21/12/2015

01/03/2016

Còn hiệu lực

23

TCVN_7957-2008

Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

 

2008

 

Còn hiệu lực

24

QCVN 02 : 2019/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

Bộ Y tế

21/03/2019

22/09/2019

Còn hiệu lực

25

QCVN 03: 2019/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

Bộ Y tế

10/06/2019

09/12/2019

Còn hiệu lực